بحران اقتصادی فرا رسیده است

شرکت‌های خدمات مالی گلدمن ساکس و مورگان استنلی از آغاز بحران جهانی خبر دادند. به گفته تحلیلگران، اکنون صحبت از عمق و مدت زمان احتمالی رکود اقتصادی است....

بازگشت ایران به لیست سیاهFATF 

خبرگزاری رویترز گزارش داد که کارگروه اقدام مالی (FATF)، ایران را به دلیل عدم انطباق با هنجارهای بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به فهرست سیاه بازگرداند...

دستور مهم رئیس جمهور به منظور رفع تبعیض پرداخت‌ها در دستگاه‌های اجرایی...

بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این د...