مذهب ،جای دین را تنگ نکند

جایگاه اسلام را فراخ بدانیم و جایگاه مذهب را محدود بدانیم اما نباید به مذهب یکدیگر توهین کنیم و جای فراخ اسلام را تبدیل به جای فراخ یک مذهب شود .حد و مرز دین و مذهب را به خوبی بشناسیم . ...