«ایسم ها» و «اسم ها»

«ایسم ها» و «اسم ها»

سیاست شرق ؛ شهاب زمانی

بسیاری از پسوندهای ساده با اضافه شدن به کلماتی خاص در علوم مختلف ، آنها را دچار تغییرات اساسی و پیچیده و درنهایت دارای تفاسیر و تحلیلی های متفاوتی می نمایند که می تواند سرمنشاء بروز تحولات گسترده سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف گردد.
در طول تاریخ بشر ، چه کلماتی که با اضافه شدن یک «ایسم » ساده ، به چنان تقدس و اهمیتی نائل شدند که بسیاری از ابناء بشر را با رویای خوشبختی و سعادتمندی همراه خود نموند و تاریخ بشر را به وادی کشاند که از دل آن گاهی شرارت ، جنگ ، خونریزی ، فلاکت و هرآنچه را که بشر را در تنگنای سخت و کشنده قرار می دهد و یا در مقابل ، انسان ها را بسوی آزادی ، شکوه ، رفاه ، سعادتمندی ، کمال و هر آنچه را که آرزوی دیرینه اش بوده ، رهنمون می ساخت.

چنین پسوندی که به دنبال واژه ها و اصطلاحات مختلف سیاسی، ادبی، هنری، مذهبی ، عرفانی، فرهنگی و غیره می آمد ، امروزه دیگر با الفطره و ابتدا به ساکن ، تقدس گذشته خود را در نزد افکار عمومی جهانیان ندارد ، بلکه آنچه را که با خود برای بشر به ارمغان می آورد ، معیار و ملاکی برای اهمیت و ارزش گذاری آن تلقی می شود .
سوسیالیسم ، فاشیسم ، لیبرالیسم ، کاپیتالیسم ، کمونیسم و بسیاری از  «ایسم ها» های اینچنینی ، با توجه به عملکردها و سوابقشان در نزد جوامع مختلف ، امروزه مورد تکریم قرار می گیرند ، و نه صرف همراه داشتن «ایسم » و کلمات دهان پرکنی که شاید محتوای درونی و متن آنها ، چیزی فراتر از نامشان در پی نداشته باشد.
بشر امروزی با کنکاش در تاریخ گذشته و دقت در حال و روز «ایسم ها»ی مختلف ، دیگر با هر بهانه ای ، هورا نمی کشد تا «ایسم » دیگری، به واسطه لفظ بی محتوای خود ، سر برآورد و سرنوشتش را به بازی بگیرد تا رهبرانشان را در مسیر اهداف غالبا خودخواهانه و منفعت طلبانه قرار دهد‌‌‌.
بشر توسعه یافته و خردمند ، نه به واسطه «ایسم ها» و رنگ و لعاب ظاهری آنها ، بلکه به واسطه بازخورد و ثمره وجود چنین مکاتبی در مسیر سعادتمندی خود ، به آنها نگاه ویژه داشته و یا به دلیل صدمات و خسارات ناشی از وجود و حضورشان ، نسبت به آنها تنفر و تردشان می نماید.

«اسم ها» نیز اینچنیند؛

همانگونه که «ایسم ها» ، بیشمار و پراکنده اند ،تاریخ بشر مملو از «اسم ها»یی است که یا با اندیشه و کارکرد سازنده خود ، بشر را بسوی سعادت و خوشبختی رهنمون ساخته اند و نمونه روشنی از وجود سجایای حسنه انسانی بشمار می روند یا بالعکس ، به واسطه غرور (شخصیتی و ملی ) ، تعصب (به هرانچه خود دارد) ، طمع (به هر آنچه دیگران دارند) و یا هرآنچه که نفعش به خویشتنش بر گردد (فارغ از اعلام و اظهار) ، جنگ و سیه روزی را برای جوامع بشری رقم زده اند!

گاهی «اسم ها» نیز همچون «ایسم ها» ، هرچند در ظاهر و تکلم خود ، بشر را بسوی نیکبختی ، صلح و هر آنچه در ضمیر رویایی خود جستجو می کنند ، سفارش داده و امیدوار می کنند ، با این حال نتنها به چنین هدفی رهنمون نمی سارند ، بلکه زندگی مردمانشان را در وادی درد و رنج بی پایانی سکنی می نهند و در عین بیان و اظهاری امیدوارکننده و گفتاری زیبا  ؛ رفتار و کرداری متفاوت و منفعت طلبانه از خود  بروز می دهند.
گاهی بسیاری از «اسم ها» را نه وجود خودشان ، بلکه کسانی به عرش می برند که از وجودشان ارتزاق می کنند و برای دیگران معیاری برای حقیقت و کمال بشری معرفی می شوند ؛ «اسم ها» یی که گاهی نه فیلسوف ، نه عالم ، نه دانشمند ، نه قهرمان و نه منجی اند ، بلکه کسانی اند که به واسطه دست زدن ها و هورا کشیدن های ممتد و بی شمار نوچه ها و پیروانشان ، به مناصبی صعود می کنند یا در جایگاهی قرارمی گیرند تا از وجودشان ، آنها نیز وجود داشته باشند  و یا نان و نوای عده ای را رنگین تر و سنگین تر نمایند.
«اسم ها» را نباید فقط در گذشته شان جستجو نمود ، بلکه می بایست ابتدا بر بازخورد رفتاری و کرداری و سپس از گفتارشان سنجید و قضاوت نمود .
«اسم ها» را همچون «ایسم ها» ، می بایست با میزان و سنجش معیاری مهم و ارزشمندی چون رضایتمندی عمومی ، سنجید و استوار کرد .

«اسم ها» را نه فقط بر ترازوی وزنشان در فضای تبلیغی دوستان و مواجب بگیرانشان و یا همچون ایسم هایی که فضای مناسب را در محیط پیرامونشان جهت صیادی حامیان تشنه ثروت و قدرت فراهم می کنند ، بلکه بر اساس فضای خلق شده از وجودشان در زندگی قاطبه مردم باید ارزش گذاری و یا بر آنها صحه گذاشت .
«ایسم ها» و «اسم ها» را نه فقط در دوره استیلا ، بلکه پس از آن نیز می بایست تحلیل و تفسیر نمود ، تا بهتر بتوان به عمق و ژرفای عملکرد و بازخورد حقیقی وجودشان در جامعه خود و حتی جهان پیرامونشان پی برد.
به نظر می رسد آنچه را که گاهی در جوامع مختلف و مخصوصا کمتر توسعه یافته می توان جستجو کرد ، وجه تشابه  «ایسم ها» و «اسم ها» ست که به واسطه  فضای تبلیغاتی سنگین ، همواره صعود یا نزولشان به آن وابسته  است ، بدون آنکه در متن آنها ، چنین حقیقتی نهفته باشد . مشخصه ای که غالبا ملت ها در هجمه گسترده و رنگارنگ تبلیغات آنها ، فرصت های بیشماری را در جهت شناخت هرچه بهتر آنها و  توسعه جوامع خویش از دست می دهند و زمان را به ضرر نسل های کنونی و آینده تلف می کنند ،  لذا بهتر آن است که دربند چنین فضای سنگین مجازی و بدون پشتوانه حقیقی «ایسم ها» و «اسم ها» قرار نگرفت تا واقعیت و حقیقت را آن چنانکه هست ، درک نمود!

(دکترای علوم سیاسی )*

انتهای پیامدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *