نقش انجمن مردم نهاد معتادان گمنام(NA) در بهبود آسیب دیدگان از مواد مخدر

روش اصلی بهبودی در NA، باور برنامه درمانی و ارزش کمک یک معتاد، به معتاد دیگر است. اعضاء با حرف زدن در باره ی تجربیات و بهبودیشان از عوارض مصرف مواد مخدر، در جلسات شرکت می کنند.

سیاست شرق _ مهین سعیدی (پژوهشگر حوزه اعتیاد)؛

انجمن مردم نهاد معتادان گمنام که با علامت اختصاری (NA)شناخته می شوند، یک منبع یا یک سازمان غیر انتفاعی بین المللی متشکل ازمعتادان در حال بهبودی است که به شکل محلی و منطقه ای در بیش از ۱۶۰ کشورجهان مشغول به فعالیت است. اعضای انجمن معتادان گمنام از یکدیگر یاد می گیرند که چگونه بدون مواد مخدر زندگی کنند و به چه طریق از اثراتی که اعتیاد در زندگیشان گذارده است، رها شوند.به عبارت دیگر، انجمن معتادان گمنام، یک انجمن غیر انتفاعی متشکل از زنان و مردانی است که اعتیاد به مواد مخدر، مشکل اصلی زندگیشان بوده است. برنامه ی معتادان گمنام، یک برنامه ی پرهیز کامل از هرگونه مواد مخدر است و تنها لازمه ی عضویت در این انجمن تمایل به قطع مصرف مواد مخدر است.

در بدو ورود ضرورتی نداردکه فرد پاک باشد، مهم این است که تمایل به قطع مصرف داشته باشد. اما پس از جلسه ی اول، به تازه واردان، که مهمترین افراد در هر جلسه محسوب می شوند، پیشنهاد می گردد که شرکت در جلسات را ادامه دهند وپاک بیایند (با اقتباس از کتاب پایه، ۲۵:۱۳۸۶).
انجمن بین المللی معتادان گمنام (NA)، با عقلانیت سیاسی نئولیبرالها تطبیق داده شده اند و در صدد ترویج اشکال خاصی از مسئولیت پذیری واستقلا فردی در ساختار ذهنی معتادان است. NA یک تکنولوژی خویشتن است. به طوری که درآن معتادان برای رسیدن به بهبودی کامل، باید خویشتن خود را از طریق تکنیکهای شخصیتی به معتادان در حال بهبودی ارتقاء دهند(لایونز، ۲۰۰۵).
روش اصلی بهبودی در NA، باور این برنامه و ارزش درمانی کمک یک معتاد، به معتاد دیگر است. اعضاء با حرف زدن در باره ی تجربیات و بهبودیشان از مصرف مواد مخدر، در جلسات شرکت می کنند. هسته ی اصلی وقلب برنامه ی NA دوازده قدمی است. این قدمها مجموعه ای از رهنمونها برای دست یابی عملی به بهبودی است. با دنبال کردن این رهنمونها وکار کردن صمیمانه با سایر اعضاء، معتادان یاد می گیرند که مصرف مواد مخدر را قطع کنند، از تجارب دیگران در این رابطه بهره مند شور و با مسائل زندگی روازنه روبرو شوند. اعتیاد به مواد مخدر امری قابل پیش گیری ودرمان پذیر است. البته با توجه به اصل پیشگیری قبل از درمان، تکیه بر پیشگیری از اهمیت وتقدم برخوردار می باشد.
امروزه، سازمانهای غیر دولتی (مردم نهاد)نقش مهمی را در امر پیشگیری، درمان ومبارزه با سوء مصرف مواد مخدر ایفاء می کنند.معتادان گمنام ، یک انجمن جهانی متشکل از معتادان در حال بهبودی است که هدف اصلیشان کمک به سایر معتادان برای قطع مصرف مواد مخدر در دوازده قدم می باشد. این انجمن یک برنامه ی تغییر زندگی ارائه می دهدکه به افراد کمک می کند مجدداً با خود، دیگران وجهان ارتباط برقرار کنند.
انکار به اعتیاد مهمترین وسخت ترین مانع درمان معتادین است .تازمانی که فرد معتاد، خود به بن بست نرسد که دراصطلاح انجمن NAعجز نامیده میشود، نمی توان فرد معتاد را وادار به ترک اعتیاد یا درمان کرد.
انجمن NA یا انجمن معتادین گمنام، نهادی مردمی و خودجوش است که درابتدا درسال۱۹۵۳بانام (AA:Addict Anonymous) یا (Narcotic Anonymouus) توسط جیمی کینون (Jimm Kinnon) و عده ای دیگر که خود زمانی درچنگال اعتیاد گرفتار بودند درکالیفرنیا ایجاد شد.
انجمن معتادان گمنام تشکیل شد تا معتادان به مواد مخدر در جلسات با بقیه اعضاء، احساس همدلی بیشتری پیدا کنند، وقتی که معضل مهم اجتماعی اعتیاد به موادمخدر، نوعی اپیدمی اعتیاد به موادمخدر را به وجود آمده بود و در پی آن، انجمن معتادان گمنام یا NA تأسیس  شد.
فعالیت انجمن معتادان گمنام درایران از سال ۱۳۶۹هجری شمسی با کمک چندعضو درحال بهبودی، آغازشد.
اعضای اولیه انجمن موفق شدندبه مدت یک سال جلسات گروهی معتادان گمنام را در مرکز بازپروری قرچک واقع دراستان تهران برگزارکنند.
با افزایش تعداداعضای درحال بهبودی، اولین جلسه خارج ازمحل بازپروری قرچک درسال ۱۳۷۳برگزارشد.این انجمن درسال ۱۳۸۵باحمایت مسئولان کشور به نام انجمن معتادان گمنام به ثبت رسید. 

ساختارسازمانی انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام وگروههای آن، وابسته به هیچ سازمان دولتی یاغیردولتی نیستند وهزینه های انجمن فقط ازطریق کمکهای داوطلبانه ی اعضا وفروش نشریاتش تامین می شود.
گروههای انجمن از افراد معتادی که درحال بهبودی هستند و برای ترک موادمخدر به یکدیگر کمک میکنند، تشکیل شده است.
این گروهها هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام نمی دهند، زیراتمایل ندارندکه اعضای آن درگیرمسایل مالی شوند.
ضمن پایبندی به قدمها وسنت های ۱۲گانه ی انجمن بین المللی معتادان گمنام، گروههای این انجمن مختارند که جلسات خود را به نحو دلخواه اداره کنند، مگردر مواردی که تاثیرگذاری فعالیتهای آنها بسیارگسترده باشد.
درساختارسازمانی انجمن بین المللی معتادان گمنام، گروههامهمترین بخش هستند، این موضوع باهدف جلوگیری ازشهرت طلبی وقدرت طلبی درساختارانجمن وگروههامیباشد. برای همین منظور،انجمن معتادان گمنام، رییس ندارد.

تعامل درون سازمانی اعضای انجمن معتادان گمنام

درگروهها، افراد هیچگاه یکدیگر را نصیحت نمی کنند و فقط تجربیات خود را بیان می کنند.درجریان این جلسات افراد به علت تشابهی که با دیگر اعضا دارند به یکدیگر اعتماد میکنند.
همچنین بادیدن افرادی که مدت نسبتازیادی که بهبودیافته اند و موادمخدر را به صورت کامل ترک کرده اند، تصورغیرممکن بودن ترک مواد را کنار میگذارند.
توصیه ترک موادمخدر، تنهاازطرف یک معتادبهبود یافته موثراست زیراافرادی که معتادنیستند به هیچ وجه سختی های ترک مواد مخدر را درک نمی کنند.

تشکیلات سازمانی انجمن NA در ایران

انجمن معتادان گمنام درایران به ۲۷ ناحیه تقسیم می شوند.گروههای یک منطقه جغرافیایی یک ناحیه راتشکیل میدهند.
ناحیه یک (۱) درایران، استان آذربایجان غربی است .این ناحیه بیش ۵۷ گروه دارد و تعداداعضای این ناحیه ۱۶۰۰نفرهستند. تعدادگروهها درکل ایران۵۵۰۱۷ و در شهراهواز۸۱ گروه می باشند که تعداداین گروهها درشهراهوازد۱۲سال پیش، دو گروه بود.نفرات شرکت کننده جلسات در شهراهواز درسال ۱۳۹۶جمعیتی بالغ بر ۱۶۰۰نفر میباشند.که ازاین تعداد ۱۵۰نفر بانوان هستند.
گروهها در ایران از لحاظ جنسیت، اعضای آنها تفکیک شده اند.
در هر ناحیه کمیته ای وجوددارد که فعالیتهایی ازقبیل چاپ نشریات، حمایت ازگروههای نوپا، تهیه فصلنامه بین المللی و دیگر کارهایی که از توان گروههای محلی فراتراست را انجام میدهند.
برای عضویت درکمیته ها شرط حداقل زمان پاک بودن وجوددارد.ناحیه دارای هشت کمیته شهری است.
کمیته های انجمن علاوه برجلسات خصوصی که فقط مخصوص افرادمعتاداست جلسات عمومی که شرکت درآنهابرای همه آزاداست رابرگزارمیکند.
انجمن به افرادی که تصمیم به ترک موادمخدر گرفته اند توصیه میکند برای غلبه بر وسوسه مصرف در۹۰ روزاول پاکی، حداقل در ۹۰جلسه شرکت کنند.این توصیه انجمن اهمیت تاثیر شرکت درجلسات بر ترک را بیان میکند.(سایت انجمن معتادان گمنام)
 
انکار، مهمترین عامل واصلی ترین مانع برای روبروشدن با واقعیت بیماری اعتیاد است.بسیاری ازبیماران خودفریبی و انکاررا تاپای مرگ ادامه داده وبسیاری دیگر نیز تنها در زمان  رسیدن به عجز کامل و یاهنگام رسیدن به بن بست این مشکل رامی پذیرند.علم پزشکی هنوزنتوانسته است یک روش بخصوص برای درمان بیماری اعتیادپیداکند.
اماچگونه است که NA با استفاده ازمیان برنامه های ۱۲قدم بابهره گیری ازجلسات وحمایت که اجزای تشکیل دهنده این برنامه هامحسوب می شوندتوانسته است که قدمی موثر در ایجادانگیزه برای قبول بیماری و رضایت برای درمان رادرمعتادان ایجادکند؟ طبق آمارانجمن NA خوزستان فقط درشهراهواز۱۶۰۰۰معتاد بهبود یافته عضوانجمن وجود دارد که درخورتوجه است .دراین جا این سوال پیش می آید که انجمن ازچه انگیزه هایی برای جذب معتادان کمک گرفته است.با توجه به اینکه انجمن معتادان گمنام یک انجمن بسته و با کمترین ارتباط اجتماعی است، این امر سبب شده است که درحیطه شناخت انجمن ونحوه کارکرد آن مطالعات وسیعی انجام نگیرد و تقریبا مطالعات محدودی هم که انجام گرفته است, کمتر توانسته است که کارکردهای این انجمن را بیان کند.

باتوجه به اینکه این انجمن تقریبا در بین انجمن های مشابه بیشترین موفقیت را درجذب معتادان داشته است ،مطالعه و تحقیق در باره نحوه کارکرد این انجمن میتواند افق های جدیدی پیش روی جامعه شناسان وروان شناسان وحتی پژوهشگران علم طب، جهت دست یافتن به روشهای نوین برای درمان ومهار کردن آسیب اعتیاد، که زیان آن نه فقط متوجه فردمعتاد، بلکه تمام جامعه را در برمی گیرد، بگشاید.

اگر از زاویه مقابل به موضوع نگریسته شود شناخت چگونگی کارکرد وتاثیر گذاری انجمن میتواند برای جرم شناسان نیز ابزاری برای مطالعه هرچه عمیقتر تاثیر محیط در ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم و حتی در گیر شدن با بیماری اعتیاد باشد.
اعتیاد با بیکاری و فقر، طلاق ، سرقت، ناامنی و… نقش معادله تاثیرگذارد و سویه دارند.کنترل اعتیاد در جامعه میتواند به کنترل این آسیبها کمک کند .ولی مسئله مهم در کنترل اعتیاد، مجاب کردن معتادین به ترک است واین امر خارج از قدرت آموزش و حتی بکار بردن زور واجبار است بلکه فرد معتاد باید به عجز برسد وخودخواسته به سمت درمان تمایل پیدا کند.حال سوال اصلی اینست که چگونه میتوان  حس عجز را درفرد معتاد بوجود آورد؟ واین همان کاری است که انجمن معتادین گمنام (NA) بطور غیر مستقیم انجام می دهد.

انتهای پیام


2 دیدگاه برای “نقش انجمن مردم نهاد معتادان گمنام(NA) در بهبود آسیب دیدگان از مواد مخدر
  1. اولین تحقیق بسیار خوب در این حوزه و آنهم در کشورمان بصورت علمی صورت گرفته،بسیار عالی و امیدوارم جهت آموزش به عموم اینگونه تحقیقات بیشتر و فراگیر تر شود،با سپاس از جناب سرکار خانم سعیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *